Tháng Mười 30, 2019

Phản ứng không mong muốn của thuốc điều trị lao

ĐIỀU TRỊ LAO PHỔI PHỐI HỢP VÀ QUẢN LÝ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN TRONG ĐIỀU TRỊ LAO I. ĐẶT VẤN ĐỀ Tác dụng không mong […]